Opći uvjeti poslovanja

Područje primjene

 1. Ove odredbe i uvjeti primjenjuju se na ugovore za iznajmljivanje hotelskih soba za smještaj i sve ostale usluge pružene korisnicima hotelskih usluga.
 2. Iznajmljivanje soba trećim strankama i njihovo korištenje u druge svrhe, osim smještaja, zahtijevaju prethodnu pismenu suglasnost hotela.
 3. Pismeni uvjeti poslovanja primjenjuju se samo ukoliko je to unaprijed dogovoreno.

Sklapanje ugovora, ugovorne stranke, ugovorna odgovornost, zastara

 1. Do ugovora dolazi njegovim zaprimanjem od strane klijenta. Hotel ima slobodu dostavljanja potvrde rezervacije u pisanom obliku.
 2. Ugovorne strane su hotel i klijent. Ukoliko je za klijenta uslugu naručila treća strana, ona zajedno s klijentom jamči za sve obaveze proizašle iz hotelskog ugovora i to ukoliko treća strana hotelu predoči potrebnu dokumentaciju.
 3. Hotel je odgovoran za svoje obveze iz ugovora. U okviru netipičnih usluga, odgovornost hotela je ograničena.
 4. Sva potraživanja prema hotelu zastarijevaju sukladno zakonskim propisima. Eventualna razdoblja skraćivanja perioda zastare ne odnose se na potraživanja na temelju namjerne ili grube povrede obveza.

Usluge, cijene, plaćanje, fakturiranje

 1. Hotel je obvezan sobe držati rezerviranima i osigurati izvršenje unaprijed dogovorenih usluga.
 2. Gost je dužan platiti unaprijed dogovorenu cijenu smještaja, te cijenu svih korištenih hotelskih usluga. To isto vrijedi i za sve usluge dogovorene za treću stranu.
 3. Dogovorene cijene uključuju i PDV. Ako u razdoblju između sklapanja i ispunjenja ugovora prođe više od 4 mjeseca, moguća su odstupanja od dogovorenh cijena ali nikako više od 10%.
 4. Hotel može mijenjati cijenu dogovorenih usluga, ukoliko klijent naknadno promijeni broj rezerviranih soba, obujam usluge ili dužinu boravka i to uz suglasnost hotela.
 5. Svi hotelski računi moraju biti podmireni unutar 14 dana od njegova izdavanja bez odgode. Zahtjevamo promptno podmirenje, jer smo u suprotnom, prema članku 29.Zakona o zakašnjelom plaćanju (NN “Narodne novine” 35/2005 i 41/2008), dužni zaračunati važeće zatezne kamate.
 6. Hotel je ovlašten da prilikom ili nakon sklapanja ugovora zatraži uplatu određenog predujma uzimajući u obzir zakonske odredbe paušalnih putovanja. Iznos akontacije i datumi plaćanja mogu pismeno biti dogovoreni ugovorom.
 7. Hotel je ovlašten izraditi račun za predujam ukoliko je boravak gosta duži od 7 dana ili cjelokupni iznos prelazi 3600 kn, te isti može naplatiti na dan izrade računa za predujam.
 8. Klijent može zatražiti smanjenje visine određenih potraživanja samo ukoliko se radi o pravno neosporivom zahtjevu.
 9. Rezervacije izvršene putem online booking sustava hotela Mediteran, podliježu posebnim uvjetima naplate. Hotel si uzima za pravo, teretiti karticu klijenta unutar tri dana prije dolaska gosta u hotel za cijelokupni iznos rezervacije. Ukoliko hotel to smatra potrebnim, može prema hrvatskom zakonu rezervirati sredstva na kartici kupca i do tri tjedna prije dolaska gosta na odredište.

Otkaz (storno)

 1. Klijent može otkazati ugovor s hotelom samo uz pismenu suglasnost hotela. Ako hotel ne da pismenu suglasnost, onda ugovorom dogovorena cijena mora biti plaćena, čak i ako klijent sam ne koristiti ugovorene usluge. Ovo se ne odnosi na slučajeve ukoliko hotel ne može provesti određeni zahtjev.
 2. Ukoliko hotel i klijent sporazumno pismeno otkažu ugovor do navedenog datuma, klijent nije dužan hotelu isplatiti nadonadnu štete. Ukoliko je istekao rok za pravovremeni pismeni otkaz ugovora, a klijent nije otkazao uslugu, hotel ima pravo na zahtjev za isplatom ugovorom navedenog iznosa.
 3. Ukoliko klijent ne koristi rezervirane sobe očekivani prihod pripada hotelu.
 4. Hotel je slobodan klijentu naplatiti štetu po paušalnim i jedinstvenim iznosima. Klijent je obavezan platiti 100% ugovorom utvrđene cijene noćenja sa ili bez doručka. Klijent ima pravo pokušati dokazati kako hotel nije oštećen u onolikoj mjeri u kojoj je hotel naveo ili da je oštećen niže od paušalnog iznosa.
 5. Storno uvjeti online rezervacije putem hotelske webstranice: Storno ili izmjene rezervacije se moraju izvršiti najkasnije jedan dan prije dolaska (do 18:00 sati), kako bi se izbjeglo terečenje Vaše kartice za jedno noćenje (uključeno PDV).

U slučaju da gost ne otkaže sobu na vrijeme, hotel si uzima za pravo naplatiti cjelokupni iznos rezervacije (sa svim pristojbama i porezima).

Povlačenje hotela

 1. Ukoliko je ugovorom utvrđen rok otkaza od strane klijenta, hotel u navedenom roku ima pravo na raskidanje ugovora ako postoje upiti od drugih klijenata, ako se prvi klijent ne pozove na svoje pravo unutar kojeg je hotel obavezan na pridržavanje ugovora.
 2. Ukoliko klijent u navedenom roku ne uplati unaprijed dogovorenu akontaciju, hotel isto tako ima pravo na raskidanje ugovora.
 3. Nadalje, hotel ima pravo na izvanredni otkaz ugovora iz opravdanih razloga, na primjer, uslijed neke više sile ili drugih okolnosti koje su uzrokovane uvjetima izvan hotela ili ukoliko hotel nije u stanju pružiti uslugu radi lažnih i neistinitih podataka, kao što je rezerviranje u ime klijenta ili ukoliko opravdano vjeruje da pruženje određene usluga može ugroziti poslovanje hotela ili ugled javnosti hotela u javnosti.
 4. Hotel odmah mora obavijestiti klijenta prilikom otkaza ugovora.
 5. Pri otkazu ugovora iz opravdanih razloga, hotel nije dužan klijentu nadoknaditi štetu.

Priprema sobe, predaja sobe klijentu i odjava

 1. Klijent nema pravo zahtjevanja određene sobe.
 2. Rezervirane sobe su dostupne od 14:00 sata na dan dolaska klijenta. Klijent nema pravo na raniji ulazak u sobu.
 3. Na dan odlaska soba mora biti napuštena najkasnije do 12:00 sati. Nakon toga, hotel ima pravo na nadoplatu dodatka za korištenje sobe do 18:00 u visini 50% od pune cijene smještaja (cjenik u prilogu) a od 18:00 sati, 100% ukupne cijene smješata. Klijent ima pravo da pokuša hotelu dokazati kako mu duljim ostankom u sobi nije nanio nikakvu štetu.

Odgovornost hotela

 1. Hotel je odgovoran za brigu na razini ugostiteljskog obrta. Ova odgovornost ne uključuje netipična područja usluga, ograničava se na nedostatke u usluzi, šteti, nedostacima ili posljedičnu štetu prouzročenu nepažnjom hotela. Ukoliko dođe do ikakvih nedostataka prilikom pružanja usluge, te hotel s istim bude upoznat, hotel će učiniti sve napore kako bi se nastalo stanje ispravilo. Gost je dužan pridonijeti otkrivanju štete kako bi se ista eleminirala što prije.
 2. Za imovinu koju je gost unio u sobu, hotel nije odgovoran. Novac, vrijednosni papairi i dragocjenosti se čuvaju u hotelskom i sobnom sefu ukoliko smještajna jedinica sa takvim raspolaže. Ukoliko u sobi nema sefa, novac i ostale vrijedne stvari mogu se deponirati na recepciji. Hotel prepručuje gosima da koriste ovu mogućnost.
 3. Ako klijent koristi parkirno mjesto hotela Mediteran, hotel ne snosi odgovornost za automobil. U slučaju gubitka ili štete na motornim vozilima ili pak njihovu sadržaju, hotel ne snosi nikakvu odgovornost.
 4. Pozivi za buđenje obavljaju se s najvećom pažnjom. Zahtjevi za naknadu štete, osim ako nisu nastali radi grubog nemara, su isključeni. Pošta i isporuka robe se obrađuje s najvećom mogućom pažnjom. Hotel će preuzeti pošiljku i ovisno o želji gosta uz nadoplatu se pobrinuti za njeno slanje. Zahtjevi za naknadu štete, osim ako nisu nastali radi grubog nemara, su isključeni.

Završne odredbe

 1. Sve promjene ili dopune ugovora, prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi za hotelski smještaj moraju biti u pisanom obliku. Jednostrane izmjene i dopune od strane klijenta nisu valjane.
 2. Mjesto plaćanja je sjedište hotela, jedino ukoliko je drugačije dogovoreno u pismenom obliku.
 3. Važeći je hrvatski zakon.
 4. Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja za hotelski smještaj nedjelotvorna ili ništavna, ona se ne tiče ostalih odredaba. Između ostalog, važe zakonski propisi.